1. In deze algemene Verkoopvoorwaarden wordt Corporatiewinkel.nl B.V. verder genoemd Corporatiewinkel.nl
 2. Op alle door Corporatiewinkel.nl gedane aanbiedingen, alle met Corporatiewinkel.nl gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen en/of verrichten van diensten, alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met Corporatiewinkel.nl, waaronder de overeenkomsten van opdracht, huur et cetera, zijn uitsluitend deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. De toepasselijkheid van eventuele door Wederpartij gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Onder Wederpartij wordt in deze Algemene Verkoopvoorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon die met Corporatiewinkel.nl een verbintenis is aangegaan, dan wel van Corporatiewinkel.nl een aanbod daartoe heeft ontvangen, dan wel aan Corporatiewinkel.nl het verzoek heeft gedaan een offerte uit te brengen, en behalve deze ook diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel.
 4. Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden en gelden pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door Corporatiewinkel.nl. Indien Corporatiewinkel.nl niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Corporatiewinkel.nl het recht verliest om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2: Aanbiedingen

 1. Alle door Corporatiewinkel.nl aan Wederpartij gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 2. Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op websites en andere gegevens behoudt Corporatiewinkel.nl nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk-)fouten voor.

Artikel 3: Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van Corporatiewinkel.nl, dan wel nadat door Corporatiewinkel.nl met de uitvoering van de overeenkomst een aanvang is gemaakt. Schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, transacties, afspraken en/of bedingen door de medewerkers van Corporatiewinkel.nl of tussenpersonen gemaakt kunnen worden herroepen door Corporatiewinkel.nl’s volgens het Handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde personen.
 2. Voor overeenkomsten, leveringen en opdrachten waarvan geen schriftelijke offerte of opdrachtbevestiging is gemaakt, wordt Corporatiewinkel.nl’s factuur of pakbon (tevens) als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Indien Wederpartij niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met hem gesloten overeenkomst en uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling c.q. een eigen aanvraag daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins beschikkingsonbevoegd en/of handelingsonbekwaam wordt, dan wel indien aan Corporatiewinkel.nl is gebleken dat Wederpartij onvoldoende kredietwaardig is, zulks ter beoordeling van Corporatiewinkel.nl, heeft zij het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, dan wel extra zekerheid te verlangen (bijvoorbeeld middels het stellen van een bankgarantie, het vestigen van een pand-en/of hypotheekrecht, borgstelling etc., zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd Corporatiewinkel.nl’s recht de door haar geleden schade van Wederpartij te vorderen. Deze bepaling geldt evenzeer indien door Corporatiewinkel.nl is toegestaan dat er op kredietbasis wordt geleverd. Alsdan is Corporatiewinkel.nl gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij Wederpartij terug te – doen – halen, waarbij Wederpartij reeds nu onherroepelijk machtiging verleent aan Corporatiewinkel.nl de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van de goederen.
 4. Indien Corporatiewinkel.nl door welke omstandigheid dan ook gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Corporatiewinkel.nl gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren en is Wederpartij gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 4: Prijzen

 1. Indien niet anders is overeengekomen gelden Corporatiewinkel.nl’s prijzen in Euro’s af magazijn, exclusief BTW, orderkosten, handlingkosten, dropshipmentkosten, remboursementskosten, verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering, (eventueel) door de overheid te heffen rechten, toeslagen en/of belastingen.
 2. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bekende kosten zoals prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten et cetera. Indien na opdrachtbevestiging zich kostprijsverhogende omstandigheden voordoen, is Corporatiewinkel.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten, ongeacht of de wijziging voor Corporatiewinkel.nl al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
 3. Ontbinding door Wederpartij wegens prijsverhoging is uitsluitend toegestaan bij een verhoging van de prijs met meer dan 15%.

Artikel 5: Afname

Wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een transactie geen termijn is overeengekomen binnen welke door hem dient te worden afgenomen, binnen 5 werkdagen, nadat de goederen voor afname gereed staan, moeten afnemen. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, zowel in het ene als in het andere geval, zal Wederpartij van rechtswege, derhalve zonder sommatie en/of ingebrekestelling, in gebreke en verzuim zijn. Wederpartij is verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden welke voortvloeien uit zijn weigering om de goederen af te nemen. Corporatiewinkel.nl heeft verder het recht om naar haar keuze, hetzij nakoming te vorderen, hetzij de transactie zonder tussenkomst van enige rechter te ontbinden, onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding jegens Wederpartij.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 1. Corporatiewinkel.nl is niet aansprakelijk voor door Wederpartij geleden schade, behoudens en voorzover Wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Corporatiewinkel.nl.
 2. De totale aansprakelijkheid van Corporatiewinkel.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 400.000,00. Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. De redelijke kosten die Wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Corporatiewinkel.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
  2. De kosten die Wederpartij heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Corporatiewinkel.nl op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  4. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. De totale aansprakelijkheid van Corporatiewinkel.nl voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen € 1.000.000,00 per kalenderjaar, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
 4. Aansprakelijkheid van Corporatiewinkel.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo aanvaardt Corporatiewinkel.nl onder meer geen aansprakelijkheid voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van Wederpartij. Wederpartij wordt geacht altijd in het bezit te zijn van leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
 5. Buiten de in voorgaande leden genoemde gevallen rust op Corporatiewinkel.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in voorgaande leden genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Corporatiewinkel.nl.
 6. De aansprakelijkheid van Corporatiewinkel.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpartij Corporatiewinkel.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Corporatiewinkel.nl ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Corporatiewinkel.nl in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Corporatiewinkel.nl meldt.
 8. Wederpartij vrijwaart Corporatiewinkel.nl voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product en/of systeem dat door Wederpartij aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Corporatiewinkel.nl geleverde apparatuur, programmatuur en/of andere materialen, behoudens indien en voor zover Wederpartij bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen van Corporatiewinkel.nl.

Artikel 7: Garantie en reparatie

 1. Corporatiewinkel.nl verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voor zover Corporatiewinkel.nl garantie ontvangt van haar leveranciers. Het recht op garantie dient door Wederpartij te worden aangetoond, zo nodig middels opgave van serie- of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens. Corporatiewinkel.nl heeft het recht van Wederpartij te verlangen dat (1) een kassabon wordt overgelegd, die de klant van Wederpartij dient te tonen aan Wederpartij in geval van een garantieclaim, alsmede (2) een kopie van het innameformulier dat Wederpartij aan diens klant verstrekt als reçu bij inname van een product dat met een garantieclaim aan Wederpartij wordt aangeboden.
 2. De in lid 1 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien (de klant van) Wederpartij zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs-)doeleinden wordt aangewend of naar het oordeel van Corporatiewinkel.nl op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.
 3. Indien Wederpartij goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, wil aanbieden, dan dient zij daarvoor de procedure te volgen zoals vermeld op de website “www.corporatiewinkel.nl”, en draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te repareren goed wordt aangeboden. Corporatiewinkel.nl heeft het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van Wederpartij te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking beschadiging is opgetreden en/of indien het goed niet is voorzien van een RMA nummer.
 4. Corporatiewinkel.nl is gerechtigd de kosten van opsporen van gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan Wederpartij in rekening te brengen overeenkomstig de daarvoor bij Corporatiewinkel.nl gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien Wederpartij ervoor kiest om – na een opgave van de reparatiekosten – de reparatie niet te laten uitvoeren. De garantie op reparaties bedraagt 30 dagen.
 5. Corporatiewinkel.nl zal altijd de keuze hebben tussen reparatie van het door Wederpartij aangeboden goed/product danwel vergoeding van (maximaal) het factuurbedrag (exclusief BTW) van Corporatiewinkel.nl aan Wederpartij. Wederpartij is nimmer gerechtigd additionele kosten te claimen, waaronder doch niet uitsluitend, winstmarge, handlingkosten et cetera.

Artikel 8: Betalingen

 1. De betaling door Wederpartij van de door Corporatiewinkel.nl te leveren goederen, producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking, welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Corporatiewinkel.nl is toegestaan. Corporatiewinkel.nl is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op Wederpartij te vervreemden c.q. te verpanden.
 2. Betaling van de door Corporatiewinkel.nl toegezonden facturen voor uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde diensten en/of goederen/producten, dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder het recht van Wederpartij op aftrek van korting en/of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Corporatiewinkel.nl is toegelaten.
 3. De vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag van een van de posten, als door Wederpartij faillissement of surseance van betaling is of door haar zelf wordt aangevraagd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of – voor zover een rechtspersoon zijnde – wordt ontbonden.
 4. Indien het volgens factuur door Wederpartij aan Corporatiewinkel.nl verschuldigde bedrag niet binnen de daarvoor geldende termijn is voldaan, is Wederpartij, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is aan Corporatiewinkel.nl vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1½% per (gedeelte van een) maand over het totaal nog openstaande bedrag, zulks tot aan de dag der algehele voldoening en onverminderd de aan Corporatiewinkel.nl verder toekomende rechten.
 5. Wanneer Corporatiewinkel.nl genoodzaakt is een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso te geven, komen de buitengerechtelijke incassokosten ad 15% van het invorderingsbedrag exclusief BTW, met een minimum van € 150,00 exclusief BTW, alsmede de volledige kosten, waaronder de proceskosten en de kosten van juridische bijstand, voor rekening van Wederpartij. Een en ander onverminderd het recht van Corporatiewinkel.nl op nakoming of ontbinding, beiden al dan niet met schadevergoeding.
 6. Iedere betaling van Wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem aan Corporatiewinkel.nl verschuldigde rente alsmede van de door Corporatiewinkel.nl gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste nog openstaande vordering.
 7. Corporatiewinkel.nl zal de overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen en al haar verplichtingen van aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig kunnen opschorten en/of verrekenen met vorderingen van Wederpartij of aan deze gelieerde dochter- of zustervennootschappen – ook als deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen – indien:
  1/ Wederpartij enig op hem rustende verplichting jegens Corporatiewinkel.nl niet, niet tijdig of niet juist nakomt;
  2/ Wederpartij dan wel een daaraan gelieerde dochter- of zustervennootschappen in staat van faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;
  3/ Wederpartij krachtens rechtelijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of gedetineerd is geraakt;
  4/ Wederpartij is ontbonden of tegen Wederpartij een vordering tot ontbinding is ingesteld dan wel indien door Wederpartij een ontbindingsbesluit is genomen dan wel indien Wederpartij geliquideerd wordt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;
  5/ Wederpartij overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan dan wel tot overdracht van zijn bedrijf en Wederpartij nog niet aan zijn verplichtingen jegens Corporatiewinkel.nl heeft voldaan.

Dit recht heeft Corporatiewinkel.nl door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn.

Artikel 9: Reclame

 1. Eventuele reclames, zowel op verleende diensten en/of werkzaamheden en/of goederen/producten als op factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij Corporatiewinkel.nl te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Melding van schades en/of manco’s dienen binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Corporatiewinkel.nl plaats te vinden, alsmede dient een aantekening te worden geplaatst op de pakbon c.q. op de POD van de vervoerder. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan bovengestelde, zullen deze niet in behandeling worden genomen door Corporatiewinkel.nl en wordt Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Een reclame geeft Wederpartij niet het recht om voldoening van enige van zijn andere (betalings-) verplichtingen jegens Corporatiewinkel.nl op te schorten.
 2. Corporatiewinkel.nl is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen wanneer Wederpartij op het ogenblik van het indienen van zijn reclame aan al zijn alsdan jegens Corporatiewinkel.nl bestaande opeisbare verplichtingen, uit welke verbintenis tussen hem en Corporatiewinkel.nl dan ook voortvloeiende, heeft voldaan.

Artikel 10: Uitvoering werkzaamheden

 1. De werktijden van Corporatiewinkel.nl’s personeel zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij Wederpartij geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 8.30 en 17.30 uur, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.
 2. Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats waar, en werktijd waarop, de werkzaamheden verricht worden, steeds door Corporatiewinkel.nl bepaald.
 3. Voor opdrachten op basis van uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door Wederpartij worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door Corporatiewinkel.nl wordt bepaald.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde goederen blijven Corporatiewinkel.nl’s eigendom tot aan alle verplichtingen uit alle transacties met Wederpartij door laatstgenoemde volledig is voldaan. Voordat de betaling is ontvangen door Corporatiewinkel.nl is Wederpartij derhalve niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of in eigendom alsmede bruikleen over te dragen, met uitzondering van die in het kader van een normale bedrijfsuitoefening.
 2. Totdat de volledige betaling aan Corporatiewinkel.nl heeft plaatsgevonden is Wederpartij verplicht de goederen tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en met de nodige zorgvuldigheid en identificeerbaarheid te bewaren. Voorts is Wederpartij verplicht op eerste verzoek van Corporatiewinkel.nl ten behoeve van haar alle aanspraken van Wederpartij op diens verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Corporatiewinkel.nl te verpanden tot meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
 3. Wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Corporatiewinkel.nl ter beschikking te stellen en verleent reeds nu hierbij machtiging aan de door Corporatiewinkel.nl aan te wijzen persoon om alsdan de ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. Corporatiewinkel.nl blijft eigenaar/rechthebbende van alle door haar geleverde industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Corporatiewinkel.nl ter beschikking gestelde materialen – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, indien en voor zover daarop geen industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.
 2. Indien op de door Corporatiewinkel.nl ter beschikking gestelde goederen/producten – en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke werken – en programmatuur, industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden rusten, dan worden deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. Wederpartij dient te voldoen aan de eisen, die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.
 3. Wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 13: Annulering

 1. Hoewel Corporatiewinkel.nl een verzoek van Wederpartij om in te stemmen met annulering steeds welwillend zal overwegen, is Corporatiewinkel.nl op geen enkele wijze verplicht tot instemming met een dergelijk verzoek. Alleen schriftelijke verzoeken tot annulering worden door Corporatiewinkel.nl in behandeling genomen. Indien Corporatiewinkel.nl reeds zaken heeft ingekocht of heeft gereserveerd ter nakoming van de betreffende overeenkomst zal Corporatiewinkel.nl niet akkoord gaan met annulering.
 2. In elk geval dat Corporatiewinkel.nl instemt met annulering dient Wederpartij naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering minimaal 10% van de overeengekomen totale contractssom – voor zoveel van toepassing vermeerderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 3 – aan Corporatiewinkel.nl te betalen.
 3. Geleverde en geaccepteerde goederen worden, met uitzondering van de in artikelen 7 en 9 bedoelde (reclame, garantie), door Corporatiewinkel.nl niet teruggenomen, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. Indien en voor zover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zal Corporatiewinkel.nl gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede is alsdan lid 2 van toepassing.

Artikel 14: Medewerking Wederpartij

 1. Wederpartij zal Corporatiewinkel.nl steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, welke Corporatiewinkel.nl nuttig of noodzakelijk acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen verrichten.
 2. Wederpartij is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de doeleinden, die hij ermee voor ogen heeft.
 3. Indien is overeengekomen dat Wederpartij aan Corporatiewinkel.nl apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties welke Corporatiewinkel.nl aan Wederpartij ter kennis zal brengen.
 4. Wederpartij draagt er zorg voor dat de ruimte waar Corporatiewinkel.nl haar werkzaamheden ten behoeve van Wederpartij dient te verrichten, waar de controle- of testwerkzaamheden moeten plaatsvinden en/of waar de geleverde zaken waarop garantieverplichtingen betrekking hebben zich bevinden, in overeenstemming wordt gebracht met de daaraan door Corporatiewinkel.nl redelijkerwijs te stellen eisen van temperatuur, vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom- en watertoevoer en andere omgevingseisen, en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden gehouden.
 5. Alle door Corporatiewinkel.nl te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door Wederpartij van de in dit artikel genoemde verplichtingen, komen voor rekening van Wederpartij.
 6. Corporatiewinkel.nl mag het opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen, totdat aan haar een nieuw adres van Wederpartij is medegedeeld, en door Corporatiewinkel.nl is bevestigd. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van Wederpartij.

Artikel 15: Wijzigingen

 1. Hoewel Corporatiewinkel.nl een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen, is Corporatiewinkel.nl tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door Wederpartij schriftelijk aan Corporatiewinkel.nl verzocht te worden, en is slechts bindend indien en voor zover die wijziging schriftelijk door Corporatiewinkel.nl is aanvaard.
 2. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot extra leveringen door Corporatiewinkel.nl, zullen die door Corporatiewinkel.nl steeds volgens de dan geldende tarieven aan Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 16: Duur overeenkomsten

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geldt een transactie, die tussen partijen voortdurende verbintenissen in het leven roept, voor onbepaalde tijd. Opzegging kan alleen geschieden door schriftelijke mededeling en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, niet eerder ingaand dan op de dag na datum van ontvangst van die mededeling.

Artikel 17: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Wederpartij niet meer van Corporatiewinkel.nl gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door de toeleveranciers van Corporatiewinkel.nl, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van ondergeschikten van Corporatiewinkel.nl of door haar ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Corporatiewinkel.nl, geheel of gedeeltelijk staking van het vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van Corporatiewinkel.nl of in het bedrijf van haar toeleveranciers.

  Dit geldt in ieder geval indien Corporatiewinkel.nl het goed/product, dat zij aan Wederpartij heeft verkocht, op haar beurt niet in kan kopen bij haar verkoper als gevolg van van haar wil onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheden.
 2. In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid – ook al was deze omstandigheid ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien – waardoor Corporatiewinkel.nl tijdelijk gedurende maximaal 1 maand niet in staat is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te harer keuze, hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst te annuleren, zonder dat zij deswege gehouden is enige schade aan Wederpartij te vergoeden. Wederpartij is niet gerechtigd ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Corporatiewinkel.nl verleende opdracht in te trekken.

Artikel 18: Levering

 1. Eventueel noodzakelijke werkzaamheden zijn steeds voor rekening van Wederpartij en worden berekend in overeenstemming met de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen is.
 2. De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden door Corporatiewinkel.nl slechts bij benadering opgegeven, en gelden derhalve niet als fatale termijnen. Van verzuim van Corporatiewinkel.nl als gevolg van termijnoverschrijding kan slechts sprake zijn nadat Corporatiewinkel.nl rechtsgeldig in gebreke is gesteld en dus alsnog aan haar een redelijke termijn is gesteld om na te komen. Verzuim wegens overschrijding van een leveringstermijn door Corporatiewinkel.nl kan voor Wederpartij nimmer leiden tot een recht op schadevergoeding.
 3. Het tijdvak binnen, c.q. het tijdstip waarop Corporatiewinkel.nl de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgelegd in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. Indien een dergelijke wijziging van omstandigheden ongeacht de voorzienbaarheid daarvan optreedt, zodat vertraging wordt veroorzaakt in de (op)levering, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering, dienovereenkomstig verschoven, zulks onverminderd het bepaalde in voorgaande artikel voor het geval dat Corporatiewinkel.nl door overmacht de overeenkomst tijdelijk of blijvend niet na kan komen.
 4. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, is Corporatiewinkel.nl gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een volgende fase behoren, uit te stellen, totdat Wederpartij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft bevestigd en aan al zijn financiële verplichtingen inzake de deellevering jegens Corporatiewinkel.nl heeft voldaan.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering door Corporatiewinkel.nl steeds op basis van Delivered Duty Paid, (DDP op grond van Incoterms 2010), waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel. Indien Corporatiewinkel.nl van oordeel is, dat de verpakking van een door Corporatiewinkel.nl (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, is zij gerechtigd op kosten van Wederpartij het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Corporatiewinkel.nl is slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover Corporatiewinkel.nl zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.
 6. Indien op schriftelijk verzoek van Wederpartij levering wordt overeengekomen door overdracht van de goederen aan een door Wederpartij aangewezen Derde Partij (dropshipment) vindt levering plaats door terhandstelling aan die Derde Partij. De handtekening voor ontvangst van de genoemde Derde Partij geldt tussen Corporatiewinkel.nl en Wederpartij als bewijs daarvan.

Artikel 19: Risico

 1. Gezien de DDP-levering (zie artikel 18 lid 5) reizen de goederen voor rekening en risico van Corporatiewinkel.nl. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip waarop Corporatiewinkel.nl de goederen, geladen, aan Wederpartij ter beschikking stelt, waardoor alle risico’s van verlies of schade aan de goederen overgaan op Wederpartij.
 2. Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde “Incoterms”, voor zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde afspraken voortvloeit.
 3. Molestrisico komt steeds ten laste van Wederpartij.
 4. Nimmer kan Wederpartij meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer hij zelf een verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.

Artikel 20: Toepasselijk recht

 1. Op alle door Corporatiewinkel.nl gedane aanbiedingen, alle met Corporatiewinkel.nl gesloten overeenkomsten en andere met Corporatiewinkel.nl aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met Wederpartijen gevestigd in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.
 2. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbintenissen de statutaire plaats van de vestiging van Corporatiewinkel.nl zal gelden.

Artikel 21: Overig

 1. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.

Artikel 22: Geschillen

Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van de statutaire plaats van de vestiging van Corporatiewinkel.nl, thans zijnde Amsterdam, onverminderd het recht van Corporatiewinkel.nl om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.